Hizmet Sözleşmesi
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, mesafeli
sözleşmeler hakkında uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, yazılı, görsel ve elektronik ortamda veya diğer
iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin
yapılan, malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası
kararlaştırılan sözleşmelere uygulanır. Dayanak:<br />
Madde 3- Bu Yönetmelik, 23/2/1995
tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31 inci ve bu Kanuna
4822 sayılı Kanunla eklenen 9/A maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar:Madde 4- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını
b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını
c) Mal: Alış-verişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz
malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses,
görüntü ve benzeri gayri maddi malları
d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki
her türlü faaliyeti
e) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki
faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri
f) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki
faaliyetleri kapsamında tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri
g) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen,
kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi
h) Kredi veren: Mevzuatları gereği tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili
olan banka, özel finans kuruluşu ve finansman şirketlerini
i) Mesafeli Sözleşme: Yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer
iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin
yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya
ifası kararlaştırılan sözleşmeleri, ifade eder.
Ön Bilgiler:

Madde 5- Mesafeli sözleşmenin akdinden
önce aşağıdaki bilgilerin tüketiciye verilmesi zorunludur.

a) Satıcı veya
sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri
b) Sözleşme konusu mal ya da hizmetin temel özellikleri
c) Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyat

d) Satıcı veya sağlayıcının fiyat dahil tüm vaatlerinin geçerlilik süresi

e) Tüketicinin ödemelerinin nasıl yapılacağına dair bilgiler
f) Teslimat ve ifanın nasıl yapılacağına ve varsa buna ilişkin masrafların
tutarı ve kimin tarafından karşılanacağına dair bilgiler
g) Cayma hakkı ve bu hakkın nasıl kullanılacağına dair bilgiler
h) Tüketiciye bir maliyeti varsa kullanılan iletişim yollarının ücreti
i) Sözleşme konusu mal ya da hizmetin, teslim ve ifa tarihlerine ilişkin
program
j) Tüketicinin talep ve şikayetlerini iletebileceği satıcı veya sağlayıcının
açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri.
Ön Bilgilerin Doğruluğunun Yazılı Olarak
Kanıtlanması:

Madde 6-Tüketici, ön bilgileri
doğru ve eksiksiz olarak edindiğini yazılı olarak teyit etmedikçe sözleşme
akdedilemez. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde bu teyit işlemi yine
elektronik ortamda yapılır. Tüketici, mallar için sözleşme konusu mal kendisine
ulaşmadan, hizmetler için de en geç sözleşmenin ifasından önce ön bilgileri
içeren yazılı onayı almalıdır. Sözleşmede Bulunması Gereken Şartlar:

Madde 7- Mesafeli sözleşmenin yazılı
olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi
zorunludur. Sözleşmede;
a) Tüketicinin, satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve
varsa diğer erişim bilgileri b) Sözleşmenin düzenlendiği tarih
c) Malın veya hizmetin teslim veya ifa tarihi ve şekli
d) Teslimat ve ifaya ilişkin masrafların tutarı ve kimin tarafından
karşılanacağına dair bilgiler
e) Sözleşme konusu malın veya hizmetin cinsi veya türü, miktarı ve varsa marka
ve modeli
f) Malın veya hizmetin Türk Lirası olarak vergiler dahil peşin satış fiyatı
g) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek Türk Lirası olarak toplam satış
fiyatı
h) Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirtilen faiz
oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı
i) Peşinat tutarı
j) Ödeme planı
k) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları, yer alır.

Cayma Hakkı:
Madde 8- Tüketici; mal satışına ilişkin
mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde
hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe
göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet
sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı
tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 7 günlük süre dolmadan yapılması
kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını
kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcı veya
sağlayıcıya aittir. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve
tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve
kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Malın teslimi sözleşmeye taraf
olan tüketici dışında bir kişiye yapılsa dahi tüketici cayma hakkını
kullanabilir. Bu durumda satıcı malı 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca
üçüncü kişiden teslim alır. Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca
üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale
getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca tüketici, niteliği
itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme
ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz. Bu
Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddesindeki koşullardan biri eksik olduğu taktirde
satıcı veya sağlayıcı en geç otuz gün içerisinde eksikliği giderir. Bu durumda
7 günlük süre, söz konusu eksikliğin giderildiğine dair bilginin yazılı olarak
tüketiciye ulaştırıldığı tarihten itibaren başlar. Tüketicinin ödediği bedel
kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı tarafından ya da satıcı veya
sağlayıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa,
cayma hakkının kullanılması halinde, kredi sözleşmesi de hiçbir tazminat veya
cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona
erer. Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak
iletilmesi gerekir.

font-size: Satıcı ve Sağlayıcının Yükümlülüğü:
Madde 9- Satıcı veya sağlayıcı tüketicinin siparişi kendisine ulaştırdığı andan
itibaren en geç otuz gün içerisinde edimini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu
süre tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla on
gün uzatılabilir. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma bildiriminin
kendisine ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde almış olduğu bedeli,
kıymetli evrakı ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade etmekle,
ayrıca yirmi gün içinde de malı geri almakla yükümlüdür. Satıcı veya sağlayıcı
mesafeli sözleşme konusu malın veya hizmetin tüketiciye teslimi veya ifasından
önce sözleşmenin bir nüshasını ve ön bilgilerin teyidine ilişkin yazılı onayın
bir nüshasını tüketicinin kendi el yazısı ile imzalanmasını sağlayarak teslim
eder. Uyuşmazlık halinde ispat külfeti satıcı ve sağlayıcıya aittir. Haklı bir
sebebe dayanmak şartıyla satıcı veya sağlayıcı, sözleşmeden doğan ifa
yükümlülüğünün süresi dolmadan ve sözleşmede belirtmesi şartıyla, tüketiciye
eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir. Satıcı veya sağlayıcı,
sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri
sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu,
sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir.
Ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde tüketiciye
iade eder.

Geri Ödeme:
Madde 10- Mesafeli sözleşmelerde, ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme
kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka
aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep
edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden
itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

Kapsam Dışı Sözleşmeler:
Madde 11- Bu Yönetmelik hükümleri;
a) Banka, sigorta ile ilgili
b) Otomatik satış makineleri vasıtasıyla akdedilen
c) Halka açık jetonlu telefonlar vasıtasıyla akdedilen
d) Açık arttırma yolu ile akdedilen
e) Gıda, içecek ve günlük tüketim için tüketicinin evine veya işyerine düzenli
olarak sağlanan malların tedariki ile ilgili
f) Sağlayıcının üstlendiği, barınma, ulaşım, yemek tedariki, sportif ve
kültürel faaliyetler ve eğlence hizmetlerini özel bir günde veya sürede tedarik
etmesine ilişkin hükümler içeren, sözleşmelere uygulanmaz.

font-size: Yürürlük Madde 12- Bu Yönetmelik
14/6/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

font-size: Yürütme Madde 13- Bu Yönetmelik hükümlerini
Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

WhatsApp chat